Naša činnosť

Zaoberáme sa:

 • údržbou detských ihrísk
 • servisom detských ihrísk
 • realizáciou hlavných ročných kontrol a ostatných kontrol detských ihrísk.

Vykonávanie hlavných ročných kontrol detských ihrísk a následných odstránení prípadných závad na jednotlivých prvkoch zabezpečuje jeho dlhoročné bezpečné používanie.

Všeobecne

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska.

Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie, lavičky, vchody…

Tri druhy kontroly

Kontroly odporúčané v norme STN EN 1176-7 zahŕňajú nasledovné:

Bežná vizuálna kontrola

Počas tejto kontroly sa kontroluje celkový stav zariadení, najmä nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené vandalizmom. Takáto kontrola môže byť vykonaná prevádzkovateľom alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola by mala byť zaevidovaná napr. v knihe detského ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ zariadenia môže predložiť so zariadením zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencia kontroly sa môže určiť aj v závislosti od frekvencie návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na to sa odporúča, aby bola vykonávaná raz za týždeň.

Prevádzková kontrola

Počas tejto kontroly sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenia, predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba, ktorú určí.

Výsledky kontroly by mali byt zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou detského ihriska. Odporúča sa, aby takáto kontrola bola vykonávaná každé 1-3 mesiace.

Hlavná ročná kontrola

Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem. Takúto kontrolu ponúkajú výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia zariadení detských ihrísk, komerčné spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou.

Hlavná ročná kontrola zahŕňa:

 • obhliadku detského ihriska
 • kontrolu v súlade s bezpečnostnými normami
 • vydanie správy o prevedenej kontrole

Údržba

Žiaden kontrolný program nebude plniť svoju funkciu, ak sa následne nevykonajú náležité nápravné opatrenia. Dôležité je, aby výmena alebo oprava opotrebovaných častí, prípadne ich impregnácia alebo maľovanie boli vykonané vtedy, keď je to nutné a nie až po zásahu kontrolných orgánov.

Prvky detských ihrísk sa nesmú používať:

 • v rozpore s účelom, na ktorý sú prvky detského ihriska určené
 • ak došlo k poškodeniu prvkov detského ihriska, ktoré ohrozuje bezpečnosť jeho užívateľov
 • v prípade opotrebenia prvkov detského ihriska, ktoré môže viesť k zníženiu mechanických vlastností
 • ak nie sú vykonávané pravidelné kontroly detských ihrísk
 • v prípade nepriaznivého počasia
 • za zníženej viditeľnosti