Nové informácie o bezpečnosti detských ihrísk po zrušení zákona č. 371/2019 Z.z.

Pri predkladaní návrhu zákona, ktorým sa zrušil zákon č. 371/2019 Z. z. o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska,  Ministerstvo hospodárstva SR deklarovalo, že zrušením zákona č. 371/2019 Z. z. nekončí zodpovednosť výrobcov, dodávateľov a vlastníkov detských ihrísk za ich vyhovujúci stav v zmysle ostatných právnych predpisov, pričom sa odvoláva na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Čo to znamená pre vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk na Slovensku?

Prevádzkovateľom nekončí povinnosť udržiavať zariadenia v prevádzkyschopnom bezpečnom stave. Tiež najjednoduchší spôsob ako napĺňať tieto povinnosti je dodržiavaním slovenských technických noriem, nakoľko tieto neupravujú len konštrukčné riešenie zariadení ale aj ich prevádzkovanie. Prevádzku detských ihrísk rieši konkrétne technická norma STN EN 1176 – 7. Zariadenie a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, prevádzku a údržbu.

Pri zabezpečení, že zariadenia budú v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave je tiež dôležité dodržiavať pokyny na kontrolu a údržbu stanovené výrobcom zariadení.

STN EN 1176 – 7 okrem iného predpisuje 4 druhy kontrol, ktoré sa majú vykonávať na detských ihriskách:

a) kontrola po ukončení montáže

b) hlavná ročná kontrola

c) prevádzková kontrola

d) bežná vizuálna kontrola

Ponúkame realizáciu hlavnej ročnej kontroly vykonávanú kvalifikovanými vyškolenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v danej oblasti.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať o vypracovanie cenovej ponuky, prípadne o všetky potrebné informácie.